Major corn varieties promoted in Zhejiang Province in 2016

There are 10 main corn varieties in Zhejiang Province in 2016. Specific varieties are as follows:common corn: Jidan7, Jundan18, Zhengdan958 and Denghai605;waxy corn: Meiyu8 and Zhefengnuo3;sweet corn: Zhetian2088, Jinyutian2, Xiantian5 and Zhefengtia...

Seed China News 201605

www.cnchemicals.com