Major corn varieties promoted in Shandong Province in 2016

There are 13 major corn varieties in Shandong Province in 2016, including Zhengdan958, Denghai605, Jinhai5, Liaoyu22, Ludan818, Tiantai33, Denghai618, Yuyu30, Jiyu30, Qingnong11, Nongxing207, Hualiang78 and Huasheng801.

Seed China News 201605

www.cnchemicals.com