Major corn varieties promoted in Jilin Province in 2016

There are 26 major corn varieties in Jilin Province in 2016, including Tiannongjiu, Hongyu581, Xianyu335, Jinongda889, Jiudan318, Jinongda935, Hongxing935, Hongxing935, Hongxing1, Shengyuan80, Pingan169, Heyu89, Heyu203, Heyu47, Jinongyu898, Liangyu2...

Seed China News 201605

www.cnchemicals.com