Jiangsu Jiujiujiu puts LiPF6 expansion project into trial operation

On 13 April, 2015, Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., Ltd. (Jiangsu Jiujiujiu) announced that its lithium hexafluorophosphate (LiPF6) expansion project had been put into trial operation.Accordingly, Jiangsu Jiujiujiu ever planned to expand the product...

China Fluoride Materials Monthly Report 201504

www.cnchemicals.com