"Yashijing" of Jiangsu Kesheng chosen as "Jiangsu Famous Trademark"

Recently, the trademark "Yashijing" of Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd. (Jiangsu Kesheng) was again chosen as "Jiangsu Famous Trademark". It's a trademark of Jiangsu Kesheng's imidacloprid series products (the company's major products). Jiangsu Keshen...

Insecticides China News 201104

www.cnchemicals.com