Major corn varieties promoted in Chongqing Municipality in 2016

There are 15 major corn varieties in Chongqing Municipality in 2016, including Zhongdan808, Banghaoyu108, Dingyu8, Qinao23, Nongxiang11, Sanxiayu6, Yudan33, Heyu9566, Dongdan80, Banghao58, E'yu30, Runnong88, Jin123, Yudan35 and Xida211.

Seed China News 201605

www.cnchemicals.com