Major corn varieties promoted in Sichuan Province in 2016

There are 10 major corn varieties in Sichuan Province in 2016, including Chuandan189, Yayu30, Quanyu9, Kemao918, Rongyu1210, Zhongyu998, Chengdan30, Zhenghong311, Tongyu18 and Miandan1256.

Seed China News 201605

www.cnchemicals.com